پاورپوینت کلاس نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم

فروشگاه جامع مقالات دانشجویی , دانش آموزی و کلیه پاور پوینت های درسی

اطلاعیه فروشگاه

اگر پاورپوینتی مد نظرتون هست که در فروشگاه آن را نیافته اید می توانید در ساعات کاری با شماره های 09187053502 و یا 08134233765 تماس گرفته تا در اسرع وقت پاورپوینت مورد نظر شما در فروشگاه قرار داده شود. در صورت مشکل در خرید و نیاز به راهنمایی می توانید با شماره های بالا تماس گرفته تا راهنمایی های لازم انجام گیرد. ( تهیه پاورپوینت بصورت سفارشی نیز پذیرفته می شود ) با تشکر

مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی- آفات گیاهی و حشره کشها

گزاش کارآموزی به صورت فایل وورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل 1: معرفی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

مقدمه.....................................................................................................................................................................................................................................

تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی.......................................................................................................................................

شرح وظایف اساسی مؤسسه.......................................................................................................................................................................................

تشکیلات مؤسسه..............................................................................................................................................................................................................

بخش تحقیقات آفتکش ها................................................................................................................................................................................................

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان............................................................................................................................................................

بخش تحقیقات علف های هرز و انگل های گلدار...................................................................................................................................................

بخش تحقیقات سن گندم.................................................................................................................................................................................................

بخش تحقیقات بیماری های گیاهی..............................................................................................................................................................................

بخش تحقیقات رده بندی حشرات................................................................................................................................................................................

بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی...................................................................................................................................................................

بخش تحقیقات نماتولوژی گیاهی.................................................................................................................................................................................

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک..................................................................................................................................................................................

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان....................................................................................................................

عنوان                                                                                                              صفحه

بخش تحقیقات شناسایی رستنی ها.............................................................................................................................................................................

بخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی................................................................................................................................................

نیروی انسانی......................................................................................................................................................................................................................

طرح های تحقیقاتی............................................................................................................................................................................................................

انتشارات................................................................................................................................................................................................................................

منابع فصل...........................................................................................................................................................................................................................

فصل 2: معرفی محل کارآموزی

معرفی محل کارآموزی...................................................................................................................................................................................................

فصل 3: کلیات

کلیات......................................................................................................................................................................................................................................

فصل 4: پرپاراسیون میکروسکوپی حشرات و اتاله کردن حشرات

تهیه پرپاراسیون میکروسکوپی از حشرات...............................................................................................................................................................

نحوه پرپاراسیون..............................................................................................................................................................................................................

اتاله کردن حشرات............................................................................................................................................................................................................

منابع فصل...........................................................................................................................................................................................................................


عنوان                                                                                                               صفحه

فصل 5: آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه

زیر راسته جوربالان Homoptera...................................................................................................................

کلید تشخیص خانواده هاي راسته جوربالان..........................................................................................................................................................

خانواده مگس های سفید (سفید بالک ها) Aleurodidae.......................................................................................

سفید بالک ها Aleurodidae..........................................................................................................................

مراحل رشدی......................................................................................................................................................................................................................

تخم.........................................................................................................................................................................................................................................

پوره خزنده (اولین مرحله پورگی)..............................................................................................................................................................................

سنین دوم و سوم پورگی..............................................................................................................................................................................................

شفیره....................................................................................................................................................................................................................................

بالغین.....................................................................................................................................................................................................................................

دموگرافی و دینامیسم جمعیت......................................................................................................................................................................................

آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه......................................................................................................................................................

مگس سفید...........................................................................................................................................................................................................................

عسلک پنبه...........................................................................................................................................................................................................................

کنه دو نقطه ای (کنه تارعنکبوتی)................................................................................................................................................................................

عنوان                                                                                                               صفحه

شپشک آرد آلود ساحلی................................................................................................................................................................................................

منابع فصل...........................................................................................................................................................................................................................

فصل 6: آزمایشات انجام شده روی سن گندم

راسته Hemiptera (ناجوربالان).................................................................................................................................................................................

زیر راسته سن ها Heteroptera......................................................................................................................

کلید شناسایی خانواده های مهم سن ها..................................................................................................................................................................

رده بندی سن ها Heteroptera.......................................................................................................................

الف- زیر راسته سن های آبزی Cryptocerata..................................................................................................

ب- زیر راسته سن های خاکزی (Gymnocerata یا Amphicorizae).......................................................................................................

سن گندم..............................................................................................................................................................................................................................

آزمایشات انجام شده روی سن گندم........................................................................................................................................................................

اثر شبه هورمون جوانی «آدمیرال» بر کنترل پوره های سن معمولی گندم در شرایط مزرعه.............................................................

نتیجه کلی و بحث..............................................................................................................................................................................................................

نتیجه بررسی ها.................................................................................................................................................................................................................

منابع فصل...........................................................................................................................................................................................................................

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل 7: آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز

راسته Diptera (دوبالان)...............................................................................................................................................................................................

رده بندی دو بالان............................................................................................................................................................................................................

مگس های شیار پیشانی دار سیکلورهافا، گروه ساده بال ها، مگس های بال رنگی ...............................................................................

کلید شناسایی خانواده های مهم مگس های زیر راسته براکی سرا و سیکلورهافا....................................................................................

مگس قهوه ای جالیز........................................................................................................................................................................................................

آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز....................................................................................................................................................................

مگس خربزه........................................................................................................................................................................................................................

سرخرطومی هندوانه (سرخرطومی جالیز)...............................................................................................................................................................

منابع فصل...........................................................................................................................................................................................................................

فصل 8: آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا

آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا................................................................................................

فصل 9: کاربرد مخلوط آفتکش ها

کاربرد مخلوط آفتکش ها...............................................................................................................................................................................................

چگونگی چک نمودن ثبات و سازگاری ترکیب داخل تانک..................................................................................................................................

روش های ترکیب کردن مواد شیمیایی و آزمایش ثبات و سازگاری..............................................................................................................

عنوان                                                                                                              صفحه

بعد از تست چه باید کرد؟...............................................................................................................................................................................................

ترکیبات سموم آفتکش.....................................................................................................................................................................................................

ترکیبات سموم علف کش و حشره کش...................................................................................................................................................................

ترکیبات سموم علف کش و قارچکش........................................................................................................................................................................

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده یا بارور کننده مایع...................................................................................................................

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده خشک............................................................................................................................................

متخصصان می گویند: سموم قارچکش همیشه اگر خوب ترکیب شوند، سودمند هستند

.................................................................................................................................................................................................................................................

مفید بودن ثبات دهنده های حالت اسیدی در کاهش حمل سم در یک جریان شبیه سازی شده..........................................................

منابع فصل...........................................................................................................................................................................................................................

فصل 10: منابع

منابع فارسی........................................................................................................................................................................................................................

منابع لاتین............................................................................................................................................................................................................................


فهرست عکس ها:

عکس شماره 1: نمای ساختمان بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 2: تابلوی بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 3: نمای طبقه اول بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 4: نمای طبقه زيرزمين بخش که اتاق های کشت در آن واقع شده بودند.

عکس شماره 5: دستگاه آون آزمایشگاه بخش.

عکس شماره 6: اتاق پرروش شماره 5.

عکس شماره 7: گلدان های خیار و توتون و کلزا واقع در اتاق پرورش شماره 5.

عکس شماره 8: تفاوت های T. vaporariorum و B. tabaci.

عکس شماره 9: پوره سن 3 مگس سفید گلخانه (T. vaporariorum).

عکس شماره 10: شفیره یا نمف یا پوره سن 4 مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum).

عکس شماره 11: پوره و نمف مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum) .

عکس شماره 12: مراحل رشدي مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- پوره. C- نمف. D- پوسته نمف که حشره کامل از آن خارج شده است.

عکس شماره 13: شکل ظاهری مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- لارو خزنده. C- سن دوم پورگی. D- سن سوم پورگی. E- شفیره از نمای پشتی. F- شفیره از نمای جانبی. G- حشره بالغ.

عکس شماره 14: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت پراکنده روی برگ خیار.

عکس شماره 15: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت دایره ای و نیم دایره ای روی برگ کلزا.

عکس شماره 16: گلدان هایی که مگس های سفید توسط Leaf Coge روی آن ها منتقل شده بودند.

عکس شماره 17: شکل سفید بالک های بالغ نر و ماده. A= نر، B= ماده.

عکس شماره 18: تفاوت مگس های سفید گلخانه نر و ماده از نظر جثه.

عکس شماره 19: مگس های سفید گلخانه مستقر شده در پشت برگ های خیار.

عکس شماره 20: مگس های سفید گلخانه روی برگ خیار.

عکس شماره 21: حشره کامل سن گندم (Eurygaster integriceps).

عکس شماره 22: تخم های سن گندم.

عکس شماره 23: تغذیه حشرات بالغ سن گندم از خوشه های گندم.

عکس شماره 24: تغذیه، جفت گیری، تخم گذاری و خسارت سن گندم.

عکس شماره 25: حشره کش آدمیرال (پیری پروکسی فن).

عکس شماره 26: پوره سن گندم.

عکس شماره 27: درست کردن اسلاید میکروسکوپی به کمک بینوکولر.

عکس شماره 28: اندام زادآوری نر در گونه E. integriceps. الف: aedeagus. ب: paramere (original). ج: aedeagus تغییر شکل یافته.

عکس شماره 29: حشره بالغ مگس جالیز (Dacus ciliatus).

عکس شماره 30: حشره بالغ مگس جالیز (D. ciliatus).

عکس شماره 31: حشره بالغ نر مگس جالیز.

عکس شماره 32: حشره بالغ ماده مگس جالیز.

عکس شماره 33: میوه های خيار آلوده به مگس جالیز جمع آوری شده از مزارع آفت زده.

عکس شماره 34: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز که از مزارع آفت زده جمع آورده شده بودند.

عکس شماره 35: محل نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره 36: استوانه های نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره 37: ترازوی دقیق آزمایشگاه بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 38: پتری های حاوی مگس جالیز در مجاورت سموم با دزهای مختلف جهت آزمایشات زیست سنجی.

عکس شماره 39: دزهای مختلف تهیه شده از 4 سم دیپترکس و دلتامترین و موسپیلان و Tracer.

عکس شماره 40: اپندورف هایی که جهت تهیه پروتئین هیدرولیزات آلوده به سم مورد استفاده قرار گرفتند.

عکس شماره 41: میکرواپلیکاتور 100.

عکس شماره 42: حشره کش موسپیلان با دز ppm 1000.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
giyahpezeshki_338094_5545.zip259.1k